Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dakwerken, dakisolatiewerken, gevelisolatiewerken en zonnepanelen .

Artikel ‘1. Geldigheidsduur van de offertes

Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de cliënt ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

Artikel ‘ 2. Betaling

De prijs van de aanneming (dakwerken, gevelisolatie dakisolatie, zonnepanelen,...)  gefactureerd in 3 schijven;

Eerste schijf: Voorschot (40%) na ondertekening offerte

Tweede schijf: Na voltooiing dakwerken/dakisolatiewerken+onderdak (40%)

Derde schijf: Na de oplevering (20%)

De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de medecontractant.

De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 7 dagen na verzending. Gebeurt dit niet, dan zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling over de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest betaald moeten worden tegen een rentevoet van 10% per jaar.

Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro.

Artikel ‘3. Veiligheidscoördinatie

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt overhandigd niet begrepen in de offerteprijs. Of het nu gaat over dakwerken, dakisolatie of gevelisolatie.


Artikel ‘4. Werkdagen en uitvoeringstermijn

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken. Een afgesproken startdatum van de werken kan door Ecohaüs verlaat of vervroegd worden in samenspraak met de klant.

Artikel ‘ 5. Verbreking

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en al alles wat zij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel ‘6. Uitvoering

De gebruikte materialen zijn zoals beschreven in de offerte of gelijkwaardig. Wij verbinden ons niet aan een merk of type tenzij dit uitdrukkelijk in de offerte staat beschreven. Wanneer de werken technisch in orde zijn kan enig geschil over materiaalkeuze , (mits deze technisch voldoet aan de technische voorschriften zoals ATG gekeurde isolatiematerialen) of esthetische afwijking van de subjectieve mening van de klant of werkwijzen die afwijken van de beschreven aanpak in de offerte kunnen geenszins worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. De aanbiedingen, bestekken en offertes zijn vrijblijvend. De overeengekomen modaliteiten zullen slechts definitief zijn na schriftelijke aanvaarding van de bestelling of offerte. Ecohaüs behoudt zich het recht om de bedongen offerte of opdracht tot een goed einde te brengen. Ecohaüs werkt samen met geselecteerde bouwpartners die onder supervisie van Ecohaüs de werken uitvoeren naar goed vakmanschap en dit voor de regio Leuven, Antwerpen en Gent.

Artikel ‘7. Lichte verborgen gebreken

Gedurende een periode van twee jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het redelijkerwijs bekend had moeten zijn.

Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of redelijkerwijs had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Artikel ‘8. Overdracht van risico’s

De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s vind plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

Artikel ’9. Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer voldaan heeft.

Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schaden.

Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

Artikel ’10. Geschillen

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats / zetel van de aannemer bevoegd.

Alvorens naar de rechtbank te stappen, kan elk technisch geschil over werken die werden uitgevoerd voor rekening van een particulier voor privédoeleinden, op verzoek van één van de betrokken bouwpartners, voor de Verzoeningscommissie Bouw aanhangig worden gemaakt. Haar adres: Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. Alle inlichtingen over de Commissie en het procedurereglement kunnen worden verkregen op de site van de Verzoeningscommissie, op het volgende adres: http://www.bouwverzoening.be.

Is de klant een “consument” in de zin van artikel 1, 2* van het Wetboek van Economisch Recht, dan zal die dagvaarden voor de rechtbanken van woonplaats/zetel van de aannemer. Die zijn als enige bevoegd.

Eventueel

Alvorens naar de rechtbank te stappen, kan elk technisch geschil over werken die werden uitgevoerd voor rekening van een particulier voor privédoeleinden, op verzoek van één van de betrokken bouwpartners, voor de Verzoeningscommissie Bouw aanhangig worden gemaakt. Haar adres: Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel en dit zowel voor klanten uit Leuven, Antwerpen en Gent. Alle inlichtingen over de Commissie en het procedurereglement kunnen worden verkregen op de site van de Verzoeningscommissie, op het volgende adres: http://www.bouwverzoening.be.

 

 {{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x